hits

Venstre vil ha innspill på gründerpolitikk

Her er forslagene som allerede er sendt over til Venstre på oppfordring av Trine Skei Grande. Innspillene er hentet fra diskusjoner vi har hatt på Gründerklubben, Shifter, partienes programmer mv;

NB. Kom gjerne med dine innspill og kommentarer her eller på Gründerklubben (17 250+ medlemmer). 

Formuesskatten;

Den suverent største utfordringen for norske oppstartsbedrifter, og etablerte bedrifter, er den manglende tilgangen på privat kapital. Norge er et av få land med formueskatt og ligger på Europa-bunnen i aksjeeierskap fordi eiendom i dag favoriseres skattemessig med en skattemessig verdsettelse på 30% mot 80% på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital). Det burde vært motsatt, og for å slippe utfordringene med å måtte tappe bedrifter for kapital bør det være fritak for formuesskatt for alle som eier aksjer. Dette gjøres lettest gjennom å øke verdsettelsesrabatten satsen i formuesskatten fra dagens 20% til 100% for aksjeeierskap.

Forslag; Øke tilgjengelig privat kapital for oppstartsselskaper, og vri investeringer over fra eiendom til bedrifter, ved at verdsettingsrabatten i formueskatten på aksjer og driftsmidler økes fra dagens 20% til 100% innen utgangen av stortingsperioden.

Konkrete forslag til budsjettjusteringer;

Lage en egen ordning for finansiering av private akselerator og inkubator programmer på 100 MNOK innenfor rammen av budsjettet til Innovasjon Norge.

"Invest in Norway" programmet til Innovasjon Norge styrkes med 40 MNOK og skal finansierer en gründerstipend ordning for utenlandske gründere og oppstartsselskaper som vil etablere seg i Norge.

Innovasjon Norges frie midler økes med 40 MNOK som skal brukes til å støtte økosystemet for entreprenørskap og innovasjon, herunder viktige regionale og lokale arrangementer.

Overordnede saker;

Reduserer tvangsmulkt satsene for firma og selvstendig næringsdrivende til 10 % det første året.

Fjerne arbeidsgiveravgiften for firmaer med færre enn fem ansatte de første tre årene.  

Innfør et bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende, tilsvarende minstefradraget for vanlige lønnsmottakere, for å hjelpe de som tar risiko for å skape egen og andres arbeidsplasser.

Endre innbetaling av skatter og avgifter for gründere fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling.

Vri kapital over fra boligmarkedet til investeringer i norske oppstartsbedrifter. For å få til dette øke beskatning på sekundærbolig, samtidig som KapitalFUNN gir skattefradrag for langsiktige investeringer i norske startups.

Forenkle offentlige tilskuddsordninger og legge til rette for at Innovasjon Norge ikke bare støtter bredden, men også toppen av norske oppstartsbedrifter.

Redusere formuesskatten gjennom en gradvis økning av bunnfradraget, lavere verdsettelse av aksjer og innføre en tidsbegrenset rabatt på formuesskatten ved børsintroduksjon av eget selskap. Dette vil skjerme bedrifter som er i den kritiske oppstartsfasen.

Øke og spisse skattefradragsordningen for investering i bedrifter. Øke det maksimale fradraget per investor til 650 000 og spisse mot grønne bedrifter.

Øke prosentsatsen til 25 prosent for skattefradrag på kostnader knyttet til forskning og utvikling. Opprette en egen Miljøfunn-ordning med mange av de samme fordelene som i Skattefunn.

Gründerklubben møter Trine Skei Grande på Stortinget
Berg Moe og Trine Øfsti Bråten møter Trine Skei Grande på Stortinget. Bilde: Gründerklubben

Om Gründerklubben;

Gründerklubben er en gruppe for gründere - av gründere, men også åpen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land og at nye industrier og arbeidsplasser skal skapes. Her deler vi tips, relevante nyheter, viktige milepæler fra gründerreisen eller spørsmål som er relevante. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar